Történelem tanulmányi verseny – Felhívás

Magyarország az első világégés forgatagában

A verseny témaköre és célzata: A kora 20. századi történelem megkerülhetetlen sarokpontja a magyarságnak. A hosszú 19. századot lezáró, s a rövid 20. századot megnyitó 1914-1918 között dúlt vérzivataros nagy háború mindent megváltoztatott. Az évtizedeken átívelő békés fejlődés visszafordíthatatlanul véget ért, a monarchia s így a történelmi Magyarország is a felbomlás útjára került, amely folyamat a trianoni diktátummal visszafordíthatatlanná vált. Ebből fakadóan roppant pontos, hogy az ifjú nemzedék összefüggéseiben lássa át és értse meg a korabeli folyamatokat. Jelen verseny elidegeníthetetlen célzata a prezentációs kompetencia interaktív jellegű fejlesztése, a kritikai gondolkozás s a disputa kultúra elősegítése; az ok-okozatiságok egymásra hatása, a kontextus szemlélet, illetve a történelmi folyamatok mozgatórúgóinak megértése.

A jelentkezés feltételei: A 7-12. évfolyamokon tanuló osztályokat reprezentáló 4 fős csapatok elektronikus levélben megvalósuló jelentkezéseit várjuk.

A nevezés módja: Az Ezer Év Parkja honlapján és Facebook oldalán közzé tett kreatív feladatokra készített pályamunkákat az ezerevparkja@gmail.com címre várjuk megküldeni. Minden beküldött pályamunka kísérő szövegében tüntessétek fel a csapat, a tagok és a felkészítő tanárok, illetve az iskola nevét.

Az elkészült pályamunkákat 2024. május 19-ig várjuk. Nevezési díj nincs.

Eredményhirdetés: 2024. május 23-tól elektronikus úton történő kiértesítés.

A verseny díjazása: Az első három helyezést elérő osztályok és felkészítő tanáraik igen magas értékű díjakban részesülnek, melyek Mórahalom városához kötődnek. A versenyen – maximum két osztály és felkészítő tanáraik részére – lehetőség van különdíjas cím elnyerésére is. Ezeken kívül, minden díjazott osztály és felkészítő tanár oklevélben is részesül.

  • 1. helyezés díja: „Egy napos osztálykirándulás” ajándékcsomag
  • 2. helyezés díja: „Mórahalmi élmények” ajándékcsomag
  • 3. helyezés díja: „Barangoló kultúra” ajándékcsomag

📣 DÍJAZÁS:

1️⃣. helyezett: Az adott osztály és felkészítő tanáraik részére biztosítjuk az „Egy napos osztálykirándulás” csomagot. Összetevői: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő belépő, Ezer Év Parkja belépő, Vanilla Étteremben menüebéd. A díj értéke (30 főre értve): 219.000 ft.
2️⃣. helyezett: Az adott osztály és felkészítő tanáraik részére biztosítjuk az „Mórahalmi élmények” csomagot. Összetevői: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő belépő, Ezer Év Parkja belépő. díj értéke (30 főre értve): 159.000 ft.
3️⃣. helyezett: Az adott osztály és felkészítő tanáraik részére biztosítjuk az „Barangoló kultúra” csomagot. Összetevői: Ezer Év Parkja belépő. A díj értéke (30 főre értve): 39.000 ft.
Minden díjazott, grafikailag megszerkesztett, laminált oklevelet kap.

📣 KÜLÖNDÍJ:

🟢 Különdíjban részesített (maximum 2) osztály és tanáraik, akik részére biztosítjuk: Ezer Év Parkjába értett ÉVES belépőjegyet. A díj értéke (30 főre értve): 81.000 ft.

I. feladat: Szituációs feladat eljátszása a következő témakörben:

Történelmi sors vagy tévedések sora? A történelmi Magyarország kisebbségpolitikai kérdőjelei

Az első világháború következtében alkonyához érkezett a dualista államalakulat, s ezáltal a történelmi Magyarország is a felbomlás útjára helyeződött. Ugyanakkor napjainkra a történettudomány tovább árnyalta ezt a kérdéskört, s olyan fontos tényezőket is felvett a trianoni békediktátumhoz vezető tényezők tárházába, mint például a nemzetiségi, kisebbségpolitikai kérdéseknek a korban való meg nem oldása. Ez azt jelenti, hogy a történelmi Magyarország etnikai megoszlása az 1910-es népszámlálási adatok szerint csak úgy adta ki a százalékos értelemben vett magyar többséget, ha a horvát országrészt nem számoltuk, viszont annak etnikai berendezkedésével már 50% alatti adatokkal rendelkezett a magyarság. Ráadásul, már 1848-’49-nek is voltak nemzetiségi dimenziói, amelyet a korban gyökeret eresztett nacionalizmus fűtött fel. Ez a nemzetépítési vágy az első világháborúra már olyan szintre növelte a román vagy éppen a szerb kisebbségek önrendelkezési céltételezéseit, hogy már az elszakadás vágyával vezérelve vettek részt a nagy háborúban.

Eljátszandó szituáció: A magyar politikai életben részt vevő felek közötti érveléses vita zajlik, amely a nemzetiségi kérdés megoldása körül mozog. A disputában különféle nézetek ütköztetése a cél, így eltérő megoldási javaslatokat szükséges bemutatni. Legyen szó arról a Tisza István felvetésről, aki az 1900-as évek elején még úgy nyilatkozott, hogy pár békés évtized kell, s Erdélyben többsége kerülhet a magyarság; lássunk olyan megközelítéseket, amelyek a részleges autonómia (pl. kulturális) megvalósítását már elégségesnek vélelmezik, legyen olyan is, aki egyszerűen bagatellizálja a problémát, de az érem másik felén olyan hang is kapjon érzékeltetést, amely a kisebbségi kérdések súlyos voltára és tarthatatlan helyzetére utal, aki végső soron egy katonai-diktatórikus rendszer általi stabilitást lát megoldásnak, máskülönbben a kisebbségek ki fognak szakadni.

Feladat: Az előbb jelzett témakörben készítsetek egy podcastet, rádióműsort vagy éppen egy interjút, amelyben a különböző érveket képviselők ütköztethetik a nézeteiket.

  • A felvétel hossza maximum 10 perc legyen! (Formai előírás nincs, lehet TikTok vagy éppen YouTube formátumra készített is.)
  • A produktumok legyenek kreatívak, alkalmazzák a disputa-módszert, érvek és ellenérvek ütköztetése legyen érzékeltetve és narratívákkal alátámasztva.

II. feladat: Készítsetek egy, legalább 15 diából álló prezentációt a következő témakörben:

Doberdó: A földi pokol

A prezentációnak a következő idézetben leírtakra utalnia kell. Ezt úgy kell érteni, hogy a hivatkozásban olvasható tartalmakat be kell építeni a prezentációba, hogy ezáltal is érzékletesebben lehessen átadni az olaszországi front legvéresebb színterének, a doberdói küzdelmeknek kegyetlen valóságát.

Először borzasztó kézigránátharc, minden villog és durrog és sűrű füst födi a küzdőket, aztán kézitusa a szó valódi értelmében. Az olasz erős tartalékot hoz tartalék után, melyekben már előmenetelükkor óriási pusztítást visz végbe a tüzérségem. Az egész küzdő tömegnek ide-oda ingó tolongása. [….] Most már csak gyilokkal, ha ez eltörött, vagy a kézből kicsavartatott, késsel, vagy buzogánnyal, végre fogakkal viaskodnak egymást marva. Az elkeseredésnek, kétségbeesésnek oly vad küzdelme ez, amilyen még soha nem láttam, de lehetségesnek sem tartottam.” Forrás: József főherceg: A világháború amilyennek én láttam. II. kötet, 512. oldal.

A prezentációkészítő feladat szabályai:

  • A címben vázolt témakör bemutatása legalább 15 diából álljon – ez a minimum elvárás.
  • A témakör megközelítése (hadi, politikai, visszaemlékezés stb.) a csoportokra van bízva, de a történelmi fontosságot indokolni szükséges, azaz a következtetést alá kell támasztani.
  • A fentebb közölt hivatkozásra szükséges utalni a prezentációban. Az, hogy milyen leírás-közlés által, az nincs megszabva, mert a csoportok kreativitására van bízva.
  • A versenyzők törekedjenek arra, hogy számos képes szemléltetést alkalmazzanak, ezáltal minél gazdagabb módon legyenek képesek a prezentációs anyag létrehozására.
  • Az idézetek, ábrák, szakirodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni, lehivatkozni (könyv, folyóirat, internetes oldalra egyaránt érvényes).

Minden beküldött pályamunka kísérő szövegében tüntessétek fel a csapat, a tagok és a felkészítő tanárok, illetve az iskola nevét.

Versenyfelelős: Fodor István a mórahalmi Ezer Év Parkjának vezető kurátora, történésze és múzeumpedagógusa. Elérhetőségei: e-mail: ezerevparkja@gmail.com ; telefon: +36 30/318-5215